Regulamin

Regulamin portalu Parsymonia.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin korzystania z serwisu: „Parsymonia.pl”.

Przedmiotem regulacji zawartej w niniejszym Regulaminie jest określenie warunków korzystania z serwisu: www.Parsymonia.pl

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.Parsymonia.pl warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin składa się z następujących części:

Dane Firmy
Postanowienia ogólne
Definicje
Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną
Warunki techniczne świadczenia usługi
Ochrona danych osobowych
Zasady odpowiedzialności
Prawo własności intelektualnej
Informacje o trybie reklamacyjnym
Postanowienia końcowe

§1. Dane Firmy

1.1.
www.Parsymonia.pl jest informacyjno-sprzedażowym portalem internetowym, którego operatorem jest Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą przy ul. Krasińskiego 12, 60-834 Poznań. NIP 78119000474, Regon 302830587 . Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000523556

§2. Postanowienia Ogólne

2.1.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

2.2
Regulamin określa zasady świadczenia przez Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem http://www.Parsymonia.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki postępowania reklamacyjnego.

2.3
Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część zawieranych przez Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2.4
W sprawach, nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 123, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) oraz innych aktów prawnych.

2.5
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych oraz mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

2.6
W przypadku wysłania treści określonych w punkcie 2.5. Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2.7
Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej http://www.Parsymonia.pl nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.8
Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K., a Użytkownikiem jest język polski.

2.9
Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.

2.10
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.

§3. Definicje

Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.

Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług.

Porównywarka – rodzaj kalkulatora w postaci Formularza, który na podstawie odpowiedzi Użytkownika pozwala na wyliczenie i porównanie cen tych samych produktów u różnych sprzedawców energii elektrycznej. Dzięki możliwości określania własnych wymagań, użytkownik otrzymuje wygenerowane indywidualnie zestawienie, zawierające ceny energii elektrycznej.

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu: http://www.Parsymonia.pl, (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, polityka prywatności, polityka cookies).

Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.). Oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K., stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, postawione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. lub jego Partnerów.

Usługi – usługi świadczone przez Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. drogą elektroniczną, o których mowa w § 4 Regulaminu.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym osoby korzystające z serwisu za pośrednictwem osób współpracujących z Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K.

§4. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

4.1
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. na podstawie niniejszego regulaminu, w ramach serwisu internetowego, świadczy usługi pośrednictwa sprzedaży energii elektrycznej umożliwiającego Użytkownikowi zawarcie umowy sprzedaży energii elektronicznej droga elektroniczną.

4.2
Dostęp do Porównywarki umożliwiającej kalkulację ceny energii elektrycznej na podstawie danych podanych przez Użytkownika dla następujących rodzajów odbiorców:
gospodarstwa domowe,
firmy

Zasady korzystania z porównywarki:

4.2.1.
Jeśli Użytkownik chce poznać wysokość cen energii elektrycznej w zestawieniu porównawczym, musi w formularzu porównywarki zaznaczyć szereg odpowiedzi, na podstawie których Użytkownik otrzyma wyniki porównania.

4.2.2
Użytkownik może rozpocząć i zakończyć korzystanie Porównywarki w każdej chwili.

4.3
Dostęp do narzędzia umożliwiającego zestawienie szczegółowych cech poszczególnych ofert energii elektrycznej:

4.3.1
Zestawienie dotyczy wybranych cech wspólnych cen energii elektrycznej.

4.3.2
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wniosków wyciągniętych oraz podjętych decyzji na podstawie przedstawionego porównania produktów.

§5. Warunki techniczne świadczenia usług

5.1
Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5., Firefox, Chrome, włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności.

§6. Ochrona danych osobowych

6.1
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy zawarcia sprzedaży energii elektrycznej oraz dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.2
Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.

6.3
W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.

6.4
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5
Dane osobowe, o których mowa w ust. 5.1. obejmują w szczególności:

nazwisko i imiona Użytkownika,
adres do korespondencji,
numer telefonu (ów),
adresy e-mail Użytkownika

6.6
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż wskazane w ust. 6.5., jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą Usługi.
6.7
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:

6.7.1
oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych,

6.7.2
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,

6.7.3
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,

6.7.4
informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

6.8
Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych określone są w „Polityce prywatności”

§7. Zasady odpowiedzialności

7.1
W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

7.2
Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.

7.3
W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7.4
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.

7.5
Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Parsymoni Sp. z o.o. Sp. K. , Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

7.6
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§8. Prawa własności intelektualnej

8.1
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji.

8.2
Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8.3
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

8.4
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K.

§9. Postępowanie reklamacyjne

9.1
Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną.

9.2
Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:

9.2.1
oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),

9.2.2
opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

9.3
Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Parsymonia Sp. z o.o. Sp. K. powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 6.2. nie podlegają rozpatrzeniu.

9.4
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub publikowane w zasobach Serwisu.

§10. Postanowienia końcowe

10.1
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Parsymonia.pl w dniu 27 lutego 2016 r.
10.2
W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

10.3
Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

10.4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.