Jak czytać fakturę tak aby zobaczyć za co płacimy

Na każdej fakturze widnieje kilka pozycji, których suma daje ostatecznie kwotę, jaką należy uregulować. Wygląd faktury jak i jej zawartość określana jest przepisami Prawa Energetycznego.
Faktura może być kompleksowa (zawiera dwie opłaty, za sprzedaż prądu i jej przesył) lub jeżeli mamy innego sprzedawcę niż dostawca prądu, otrzymujemy dwie faktury. Jedną za sprzedaż energii, drugą za jego dostawę. Obie faktury bądź jedna kompleksowa zawierają opłaty:

Energia czynna całodobowa

Jest to koszt zakupu energii elektrycznej która w danym okresie została zużyta. Kwotę oblicza się jako iloczyn zużytej energii oraz ceny pojedynczej kWh.

Opłata przesyłowa zmienna całodobowa.

Oznacza koszt strat podczas przesyłu energii. Prąd, który płynie siecią pokonuje znaczne odległości. Po drodze „gubi się” nawet do 10%. Można to tłumaczyć: płacimy za straty, które powstały podczas dostarczania do nas określonej ilości energii elektrycznej. Wysokość naliczonej na fakturze zależy od ilości zużytej energii w danym okresie.

Opłata przesyłowa stała

Jest to opłata o charakterze abonamentu, niezależna od ilości zużytej energii. Naliczana jest w stałej kwocie co miesiąc.

Opłata przejściowa

Stała, miesięczna pozycja. Opłata wprowadzona ustawą mająca na celu zrekompensowanie dotychczasowym sprzedawcom energii utratę pozycji monopolistycznej. Opłata przejściowa ma być naliczana maksymalnie do 2026 roku.

Opłata abonamentowa

Stała opłata za odczytywanie i kontrolowanie liczników przez inkasentów. Pokrywa wszystkie koszty jakie powstają w związku z obsługą klienta.

Dodatkowo, na każdej fakturze powinno znaleźć się zdanie: „Na fakturze naliczono akcyzę w wysokości x”. Akcyza to podatek naliczany od sprzedanej energii, zależny od jej faktycznego zużycia. Jego stawka jest stała i wynosi 20 złotych za 1000 kWh.

Grupa taryfowa

Jest to rodzaj taryfy przyporządkowany przez URE do danego obiektu. Oznacza grupę odbiorców energii, dla których stosuje się jeden zestaw cen, stawek opłat i warunków ich stosowania. Gospodarstwa domowe najczęściej podlegają grupie G11, G12 i inne w grupie G. Grupę taryfową można zmienić.

Zabezp.(A): 30 i Moc umowna (kW): 20

Taki zapis oznacza, że mamy bezpiecznik 30A na każdej fazie przed licznikiem oraz, że łączna moc urządzeń, jakie możemy jednocześnie podłączyć, aby bezpieczniki zadziałały, wynosi łącznie 20 kW.