Dla kogo?

Dla deweloperów i zarządców nieruchomości

Dla przemysłu i przedsiębiorstw

Białe certyfikaty

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt oszczędności energetycznej w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Przyznaje się je na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Wnioski podlegają indywidualnej weryfikacji i muszą zawierać audyt efektywności energetycznej określający efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia.

Białe certyfikaty jako forma dofinansowania

Białe certyfikaty są formą dofinansowania możliwą do uzyskania w ramach realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych np. wymiana pomp, oświetlenia, systemów sterowania, czy budowy instalacji odzysku ciepła odpadowego.

Białe certyfikaty to także źródło wsparcia, które warto brać pod uwagę przy planowaniu inwestycji proefektywnościowych. Poprawne złożenie wniosku i uzyskanie świadectwa wymaga profesjonalizmu, przestrzegania wymagań formalno-prawnych oraz poprawne wyznaczenie efektu modernizacji pozwoli na maksymalizację korzyści wynikających z dofinansowania. W Parsymonii zadbamy o najlepszą realizacje złożenia Twojego wniosku i zmaksymalizujemy szansę na uzyskanie Białego Certyfikatu.

System białych certyfikatów umożliwia zyskanie wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych i zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Jak otrzymać biały certyfikat?

Białe certyfikaty można otrzymać za realizowane działanie proefektywnościowe, albo takie, które dopiero zostanie zrealizowane. Działanie, które zostanie podjęte musi zakończyć się oszczędnością energii pierwotnej nie mniejszą niż 10 ton oleju ekwiwalentnego. Może to być również grupa działań tego samego rodzaju, pod warunkiem, że łączny ich efekt przekroczy 10 ton.

Z białych certyfikatów, podobnie jak z innych świadectw pochodzenia wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.

Wyróżniamy trzy grupy białych certyfikatów:

  • Świadectwa efektywności energetycznej, zwane „świadectwami przetargowymi” – stanowią one potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej, przez podmiot, który wygrał.

  • Świadectwa efektywności energetycznej, zwane „świadectwami bezterminowymi” – stanowią potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

  • Świadectwa efektywności energetycznej, zwane „świadectwami rocznymi”– wydawane dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zakończonych przed dniem 1 października 2016 roku, ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 roku, dla których nie wydano „świadectw przetargowych”.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym, odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium RP, towarowe domy maklerskie, lub domy maklerskie mają obowiązek pozyskania i przedstawiania do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie tylko umarza białe certyfikaty, ale również je wydaje. Prawa majątkowe do białych certyfikatów są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na TGE. Przetargi na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej przeprowadza prezes URE przynajmniej raz w roku. Przedsięwzięcie, które zgłaszane jest do przetargu może być dofinansowane premią termomodernizacyjną lub środkami z Unii Europejskiej.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS

Umów się na 20 minutową bezpłatną konsultację

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie

Czas na Twój ruch!

NAPISZ DO NAS